Нямат право да ви искат актуално състояние

Не се замислях как администрацията се гаври с моите служители. Те не искат „да ме занимават с глупости“, затова търчат напред-назад с удостоверения, нотариално заверени пълномощни, сини печати, бележки, че не им трябват други бележки. Накрая, изнервени и обеззверени, идват и ми казват, че еди-какво-си не става. Аз не им вярвах. Щото съм „министър“ и „не ме занимавайте с глупости“.  Когато обаче им обух обувките, видях че е страшно. Ние, „министрите“, не си даваме сметка какво преживяват нашите подчинени. Флашката бледнее! Затова съм доволен от малката си победа за постоянно исканото актуално състояние, което никой няма право да ми го иска. Та ето отговора Търговския регистър, даже ми пратиха писмото, което са пратили до непослушните институции.
По-рано от ТР, но доста по-витиевато ми отговориха от Министерство на земеделието.
custom nike air max
Така че – да – не трябва да си давате актуално състояние, ако сте регистриран в Търговския регистър и сте посочили ЕИК номер. Това е текстът на закона:
nike air max Online Shop
„ЗАКОН ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
В сила от 01.01.2008 г.
Обн. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.80 от 3 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.104 от 11 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г., изм. ДВ. бр.94 от 31 Октомври 2008г.

Inexpensive air jordan
Единен идентификационен код
Чл. 23. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Агенцията определя единен идентификационен код, наричан по-нататък „ЕИК“, задължителен за търговците и техните клонове, клоновете на чуждестранните търговци, вписани в търговския регистър както и в случаите по глава втора „а“
…..
Oakley sunglasses Norway
(4) (Доп. – ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Ако е посочен ЕИК, съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето на актове, обявени в търговския регистър.“Oakley sunglasses Switzerland